VI KAN SÄKERHETSSYSTEM - VI LÖSER DAGENS PROBLEM MED MORGONDAGENS TEKNIK

  • 3 elte
  • 4 elte
  • 5 elte
  • eltetopbann


​​​​​​​Integritetspolicy för kunder hos 
elte Larmteknik AB (GDPR)

 
Vi på elte Larmteknik AB värnar om din integritet och arbetar därför kontinuerligt med precisering kring vår hantering av dina personuppgifter. Inom ramen för detta arbete har vi antagit denna policy som redogör för hur dina uppgifter hanteras av oss och som samtidigt utgör riktlinjer för oss själva i dessa processer. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter på annat sätt än du blivit informerad om.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver
också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig, strävar vi alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. På grund av detta har elte Larmteknik AB vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring eller radering.
För att förstå beskrivningarna i denna policy inleds den med en beskrivning av vad en personuppgift är följt av konkreta
beskrivningar om vad, vem, hur och varför vi behandlar dem.
 
Personuppgifter, behandling och personuppgiftsansvarig.
 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn, personnummer, adress, bild och e-postadress. Även sådan information som i sig inte kan identifiera dig kan vara en
personuppgift om den i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en
behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig är den organisation som beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs hur och varför en personuppgiftsbehandling sker. Den personuppgiftsansvarige är således inte nödvändigtvis den som utför själva behandlingen.
 
elte Larmteknik AB organisationsnummer 556603-5340 Holmengatan 38, 332 34 Gislaved är personuppgiftsansvarigt på vårt företag och på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt på vår hemsida. 
elte Larmteknik AB samlar inte in information om besökare på vår hemsida. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?
 
När du begär en offert från oss, gör en beställning, köper en vara eller en tjänst hos oss eller vid andra eventuella kontakter
med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.
 
Varför behandlar elte Larmteknik AB dina personuppgifter?
 
Ändamålet är att kunna hantera beställningar och administration av ditt köp av vara eller tjänst samt att kunna kontakta
dig i frågor som rör begärd information, din offert, din beställning eller ditt köp. 
Vi behöver också kunna skicka uppgifter till Skatteverket om ditt köp innehåller kostnader för arbete du kan få ROT-avdrag för. 
När vi använder ett personuppgiftsbiträde, avtalar vi om samma regler för ändamål och hantering av dina personuppgifter där.
 
På vilken laglig grund behandlar vi dina lämnade personuppgifter?
 
Vår lagliga grund för att samla in uppgifterna är att du som kund/potentiell kund samtyckt till att vi behandlar
dina uppgifter på lämnad offert, betald faktura, arbetsorder eller köpeavtal.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 
Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en aktiv kundrelation, garantier gäller eller för att fullgöra rättsliga och
administrativa skyldigheter. Därefter tar vi på ett säkert sätt bort uppgifterna. 
 
Din rätt att begära information
 
Vill du veta om elte Larmteknik AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos elte Larmteknik AB och att få uppgifterna rättade. Observera att elte Larmteknik AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets verksamhet såsom kundregister, fakturahantering, bokföring och för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 
Uppdatering
 
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera
​​​​​​​vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.
 
Senast uppdaterad 2019-02-05.